Trwałe keratynowe prostowanie włosów

 

 

NANOKERATIN SYSTEM – KERATYNOWE PROSTOWANIE WŁOSÓW

CO TO JEST NANOKERATIN SYSTEM?
Nanokeratin sys­tem to rewo­lu­cyjna tech­no­lo­gia w dzie­dzi­nie pro­sto­wa­nia wło­sów, dzięki któ­rej, przy­wró­cony zostaje natu­ralny wygląd wło­sów utrzy­mu­jący się od trzech do pię­ciu mie­sięcy.
Nanokeratin System przy­wraca gład­kość, wital­ność, jedwa­bi­stość Twoich wło­sów. Dostosowany do każ­dego typu i koloru wło­sów a w szcze­gól­no­ści do wło­sów zniszczonych.Ta nie­po­wta­rzalna for­muła oparta jest na czą­stecz­kach kasz­mi­ro­wej nano-keratyny, natu­ral­nych ami­no­kwa­sach, olej­kach i wita­mi­nach, dzięki któ­rym Twoje włosy są odpo­wied­nio nawil­żone, pro­mie­ni­ste, piękne i jedwa­bi­ste w dotyku a dodat­kowo zabez­pie­czone przed szko­dli­wymi czyn­ni­kami śro­do­wi­sko­wymi. Zabieg ten jest odpo­wiedni do każ­dego typu i koloru wło­sów, w szcze­gól­no­ści dla wło­sów zniszczonych.

 

W JAKI SPOSÓB DZIAŁA SYSTEM NANOKERATIN?
Nanokeratin sys­tem wyko­rzy­stuje nano­mo­le­kuły kera­tyny, któ­rej miliony malut­kich czą­ste­czek mogą się zgro­ma­dzić na główce szpilki. Cząsteczki nano-keratyny zostają osa­dzone i zamknięte głę­boko we wnę­trzu znisz­czo­nego włosa, ota­cza­jąc go trwałą i nie­roz­pusz­czalną powłoką, dokład­nie naśla­du­jąc natu­ralna keratynę.

Odpowiedzi na naj­czę­ściej zada­wane pytania: 

Jak czę­sto powinna być wyko­ny­wana tera­pia Nanokeratin System?
Powinna być wyko­ny­wana co 6 mie­sięcy lub w razie potrzeby. 

Co powinno się zro­bić, jeżeli włosy staną się fali­ste w ciągu trzech dni po kura­cji?
Należy użyć suszarki i/lub pro­stow­nicy w celu wypro­sto­wa­nia falu­ją­cych włosów. 

Czy włosy powinny zostać przy­cięte przed zasto­so­wa­niem tera­pii nano­ke­ra­ty­no­wej?
Nie, zale­camy wyko­na­nie strzy­że­nia wło­sów po tera­pii, w celu usu­nię­cia roz­dwo­jo­nych końcówek.

Czy tera­pia Nanokeratin System może być wyko­ny­wana po usłu­dze far­bo­wa­nia lub roz­ja­śnia­nia wło­sów?
Tak, dla uzy­ska­nia naj­lep­szych efek­tów zaleca się sto­so­wa­nie tego typu tera­pii bez­po­śred­nio po usłu­dze kolo­ry­za­cji lub roz­ja­śnia­nia wło­sów. W każ­dym innym przy­padku należy odcze­kać 14 dni. 

Co powinno się robić po tera­pii?
W trak­cie pierw­szych 72 godzin nie wolno uży­wać żad­nej sty­li­za­cji i pie­lę­gna­cji ani zamo­czyć wło­sów. W przy­padku zawil­go­ce­nia wło­sów należy je wysu­szyć suszarka i użyć pro­stow­nicy. Nie należy ich zwią­zy­wać, uży­wać gumek do wło­sów. Dobrym pomy­słem jest codzien­nie rano wysu­sze­nie wło­sów i wypro­sto­wa­nie prostownica. 

Dla jakich wło­sów prze­zna­czony jest Nanokeratin System?
Nanokeratin sys­tem został zapro­jek­to­wany w szcze­gól­no­ści i jest naj­bar­dziej efek­tywny przy wło­sach znisz­czo­nych, suchych, poro­wa­tych, pie­rza­stych, znisz­czo­nych przez słońce, roz­ja­śnio­nych, kolo­ry­zo­wa­nych i roz­ja­śnia­nych farba roz­ja­śnia­jącą, jak rów­nież do prze­dłu­żek wło­sów wyko­rzy­sty­wa­nych z natu­ral­nych włosów. 

Jak sku­teczny jest sys­tem, pro­sto­wa­nia kera­ty­no­wego?
Nanokeratin System jest sku­teczny w 100%. 

Czy tera­pia nano­ke­ra­ty­nowa może być zasto­so­wana na wło­sach, na któ­rych było wyko­ny­wane pro­sto­wa­nie che­miczne?
Tak, nano­ke­ra­ty­nowa tera­pia może być sto­so­wana po wszyst­kiego rodzaju usłu­gach pro­sto­wa­nia włosów. 

Czy tera­pia nano­ke­ra­ty­nowa może być wyko­ny­wana u dzieci?
Tak, jed­nak dopiero gdy dziecko ukoń­czy 15 lub wię­cej lat. 

Czy kobiety w ciąży bądź kar­miące matki mogą pod­dać się kura­cji?
Lekarz powi­nien zapo­znać się z ety­kietą i instruk­cją zasto­so­wa­nia, tylko on decy­duje czy dana kura­cję można wykonać. 

Jak długo trwa tera­pia i odbu­dowa wło­sów pro­duk­tami Nanokeratin sys­tem?
Terapia i odbu­dowa wło­sów trwa w przy­bli­że­niu 60 minut dla krót­kich wło­sów i 120 minut dla wło­sów długich.

 

Cena:  już od 350 zł

CZAS WYKONANIA ZABIEGU: od 1,5 do 2,5 godziny

 W salonie można zakupić wszystkie produkty do pielęgnacji włosów marki NANOKERATIN

 

 

Szkolenia

Szkolenia

Kurs przedłużania rzęs metodą 1:1 oraz kurs przedłużania rzęs  4 metodami!! Czytaj więcej

Nici PDO

Liftingujące nici PDO. Czytaj więcej

Mezoterapia igłowa

Nezoterapia igłowa

Zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych bezpośrednio w głąb skóry. Czytaj więcej